Artykuł Dodaj artykuł

Szkolenie: Zmiany w podatkach 2018 / 2019 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja podatkowa

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany wprowadzają szereg mechanizmów które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia dla podatników pozostanie całkowicie nowa Ordynacja podatkowa.  

Akademia LTCA logo
 

Zmiany w podatkach 2018 / 2019 – CIT/VAT/PIT/Ordynacja podatkowa
 

TERMIN

26.09.2018

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu omówienie najnowszych zmian w zakresie VAT, CIT, PIT i Ordynacji podatkowej. Zmiany wprowadzają szereg mechanizmów które nałożą na podatników dodatkowe obowiązki administracyjne a dodatkowo mogą mieć wpływ na płynność finansową przedsiębiorstw. Nie bez znaczenia dla podatników pozostanie całkowicie nowa Ordynacja podatkowa.

Podczas szkolenia, prowadzący przedstawią zmiany podatkowe wskazane w programie szkolenia, jak również wskażą najnowsze podejścia praktyczne i interpretacyjne organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Podstawowym celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, która pozwoli na bezpieczne rozliczenie podatkowe.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest dedykowane dla osób zajmujących się rozliczeniem podatkowym w firmie, jak również dla kadry menadżerskiej odpowiadającej za finanse spółki


PROGRAM SZKOLENIA
 

VAT

I. Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment):

 • Mechanizm podzielonej – zasady działania.
 • Split payment w Polsce – dobrowolny czy obowiązkowy?
 • Zasady regulowania należności objętych systemem podzielonej płatności.
 • Korzyści wynikające z zastosowania podzielonej płatności (przyspieszony zwrot VAT, brak sankcji VAT, brak solidarnej odpowiedzialności brak podwyższonych odsetek, zachowanie należytej staranności, skonto za zapłatę VAT przed terminem)
 • Rola banków w mechanizmie podzielonej płatności.
 • Zasady funkcjonowania rachunków bankowych objętych systemem split payment (otwieranie rachunków, opłaty, oprocentowanie, zamknięcie rachunku).
 • Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie split payment.
 • Formy płatności  transakcji handlowych a split payment.
 • Kiedy będzie można wpłacić środki na rachunek VAT i kiedy będzie można wypłacić środki zgromadzone na rachunku VAT.
 • Zapłata na rzecz osoby trzeciej a split payment.
 • Błędy w fakturach i płatnościach a mechanizm podzielonej płatności.
 • Płatności zaliczkowe i korekty w trybie split payment.
 • Przepadek środków zgromadzonych na rachunku VAT.
 • Wyjaśnienia MF w zakresie split payment – odpowiedzi na kluczowe pytania praktyczne.

II. Zasady należytej staranności na gruncie VAT oraz mechanizmy ochronne podatników.

 • Czym jest należyta staranność?
 • Przesłanki przedmiotowe i podmiotowe w zakresie tzw. należytej staranności w podatku VAT a prawo do odliczenia.
 • Metodyka należytej staranności.
 • Konsekwencje niezachowania należytej staranności w podatku VAT.
 • Weryfikacja kontrahentów jako narzędzie ograniczające ryzyka w VAT.
 • Podstawowe sankcje związane z nieprawidłowymi rozliczeniami po stronie spółki oraz kadry zarządzającej i służb finansowych – Ordynacja podatkowa, kodeks karny skarbowy, kodeks karny, ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.
 • Sposoby ochrony podatników – wprowadzenie systemu compliance.

III. Pozostałe zagadnienia VAT 2018 /2019

 • STIR – nowe narzędzie do walki z nadużyciami VAT.
 • Czarna lista podatników.
 • Rozszerzenie obowiązków przesyłania JPK
 • Nowa definicja pierwszego zasiedlenia w VAT.
 • Dostosowanie definicji podmiotów powiązanych do przepisów CIT i PIT.
 • Zmiana przepisów w zakresie wykreślania podatników z rejestru VAT.
 • Sprzedaż udokumentowana paragonami – nowe zasady wystawiania faktur.
 • Zmiany w zakresie kas fiskalnych / Centralne Repozytorium KAS /  kasy fiskalne online.
 • Biała lista podatników obejmująca wykaz rachunków bankowych.
 • Ograniczenie stosowania zwolnienia podmiotowego.
 • Nowe zasady opodatkowania bonów.

CIT

I. Najważniejsze zmiany w CIT w 2018 r. wraz z omówieniem najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych w tym zakresie.

 • Wyodrębnienie w ustawie o CIT źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych.
 • Wprowadzenie nowych zasad zaliczania odsetek do kosztów podatkowych.
 • Wprowadzenie przepisów limitujących wysokość KUP związanych z umowami o usługi niematerialne oraz związanych z korzystaniem z wartości niematerialnych i prawnych w odniesieniu do podmiotów powiązanych.
 • Wprowadzenie tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych
 • Brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych tzw. nagród z zysku.
 • Zmiana zasad w zakresie przekazań nieodpłatnych i częściowo odpłatnych.
 • Zmiana przepisów umożliwiającego zaliczenie do KUP start z tytuły odpłatnego zbycia wierzytelności
 • Podwyższenie do 10.000 PLN tzw. jednorazowej amortyzacji.
 • Modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC).
 • Modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie PGK.
 • Zmiany w zakresie ulgi badawczo – rozwojowej.
 • Podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów.
 • Specjalne strefy ekonomiczne w 2018 r.
 • Inne zmiany – np. publikacja danych największych podatników, zmiany w zakresie zwolnień w PIT, jednorazowa amortyzacja do 100.000 PLN, likwidacja podatku u źródła od biletów lotniczych.

II. Ceny transferowe – omówienie zmian obowiązujących od 2017 r. (m. in. progi dokumentacyjne, zakres dokumentacji, odpowiedzialność).

III. Ceny transferowe – omówienie planowanych zmian na 2019 r. w szczególności:

 • Podniesienie progów dokumentacyjnych.
 • Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji i złożenie oświadczenia.
 • Ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne w przypadku dokumentacji grupowej.
 • Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD.
 • Wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń, tzw. safe harbours.
 • Kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej.
 • Warunki stosowania korekty cen transferowych.
 • Nowoczesne raportowanie cen transferowych.
 • Inne zmiany od 2019 r.

VI. Planowane zmiany w CIT 2019 r. (na etapie projektów i założeń)

 • Zmiana w zakresie limitu zaliczania do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne (z 5 % do 10%) oraz odsetek (z 30 % do 20%).
 • Ulga na „złe długi” w CIT.
 • Likwidacja szeregu obowiązków informacyjnych wobec US.
 • Podwyższenie kwoty przychodów uprawniającego do uzyskania statusu małego podatnika z 1,2 mln euro do 2 mln euro.
 • Możliwość jednorazowego rozliczenia straty do wysokości 5 mln zł.
 • Nowa ulga dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
 • 9% stawka podatku CIT.
 • Wprowadzenie zasady zaliczenia do KUP jedynie 50% lub 75 % wydatków związanych z używaniem samochodów służbowych.
 • Podwyższenie z 20 tys. euro do 150 tys. zł limitu wartości samochodu osobowego, do którego odpisy amortyzacyjne są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.
 • Możliwość obniżenia przychodu o hipotetyczny (faktycznie nieponiesiony) koszt odsetkowy.
 • Możliwość uwzględnienia wartości zadłużenia (w tym pożyczki) w kosztach uzyskania przychodów z tytułu wniesienia takiego zobowiązania tytułem wkładu do spółki.
 • Jednorazowe rozliczenie całości poniesionej straty, jeżeli nie przekracza ona 5 mln zł w jednym roku podatkowym.

Ordynacja podatkowa:

I. Nowa Ordynacja podatkowa – 2019 r. – omówienie kluczowych zmian.

 • Rozstrzyganie wątpliwości prawnych na korzyść podatnika i domyślne uznawanie jego działań za rzetelne.
 • Skrócenie z pięciu do trzech lat obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych do rozliczeń rocznych PIT.
 • Zaniechanie poboru najniższych kwot podatku, gdy koszt jego egzekucji przekroczy kwotę należną.
 • Oficjalne stosowanie środków komunikacji elektroni
 • Wprowadzenie postępowania uproszczonego.
 • Możliwość wprowadzenia tzw. umowy podatkowej z fiscusem.
 • Możliwość korygowania deklaracji w trakcie trwania postępowania.
 • Kontrola na zamówienie, gdy to sam podatnik prosi o sprawdzenie poprawności wykonanego działania podatkowego.
 • Wydłużenie czasu na odwołanie się od decyzji organu podatkowego z 14 do 30 dni.
 • Możliwość złożenia skargi na pracownika skarbówki do jego przełożonego na podstawie ordynacji, a nie tylko Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Inna zmiany dotyczące m. in. tajemnicy skarbowej, nadpłat i zwrotów podatku, ulg w spłacie, doręczeń, wszczęcia postępowania, umów podatkowych, postępowania uproszczonego, odwołań oraz klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
   

KOSZT UCZESTNICTWA

450 PLN + 23% VAT

Cena obejmuje:

 • Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia.
 • Lunch oraz przerwy kawowe w trakcie szkolenia

GODZINY SZKOLENIA

Szkolenie odbywa się w godzinach: 10:00-16:00

PROWADZĄCY SZKOLENIE

 • GRZEGORZ NIEBUDEK Partner Zarządzający Kancelarii LTCA Adwokat / Doradca Podatkowy

MIEJSCE KONFERENCJI

Centrum Warszawy
 

KONTAKT I REJESTRACJA >>>

Podobne artykuły

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.