Artykuł Dodaj artykuł

Współpraca to podstawa, czyli podsumowanie spotkania Rady ds. Strategii Branży Zarządzania Wierzytelnościami

W dniach 9-10 września ponad trzydziestu przedstawicieli reprezentujących różne podmioty działające na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz zaproszeni goście dyskutowali wspólnie nad strategią branży na lata 2019-2024. 

W dniach 9-10 września ponad trzydziestu przedstawicieli reprezentujących różne podmioty działające na rynku zarządzania wierzytelnościami oraz zaproszeni goście dyskutowali wspólnie nad strategią branży na lata 2019-2024. Celem spotkania była kontynuacja wcześniej rozpoczętych prac, których efektem ma być wyznaczenie kluczowych kierunków, w jakich mają podążać firmy związane bezpośrednio z odzyskiwaniem należności, funkcjonujące w jednym sektorze. Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, że   określenie kierunku działań branży zarządzania wierzytelnościami na najbliższe lata jest konieczne z uwagi na wymagania rynku i wyzwania otoczenia  regulacyjnego. Niezwykle ważne jest również uwzględnienie zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i prawnych, które wpływają nie tylko na prowadzenie biznesu, ale również na sytuację wierzycieli w naszym kraju i podmiotów zadłużonych. Co zatem ma w planach sektor zarządzania wierzytelnościami?

Współpraca to podstawa, czyli podsumowanie spotkania Rady ds. Strategii Branży Zarządzania Wierzytelnościami

Spotkanie zorganizowane przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelności (PZZW) miało postać dwudniowych warsztatów. Uczestnicy dyskutowali w ramach trzech zespołów roboczych. Zadaniem było skupienie się na kluczowych obszarach działań, których przeanalizowanie jest niezbędne dla przygotowania strategii branży zarządzania wierzytelnościami. Te obszary to: Regulacje, Postrzeganie, Relacje oraz Reprezentacja.

Głównym celem prac zespołów roboczych, jak i całego spotkania, było odpowiedzenie na najważniejsze pytania, dotyczące naszej misji i wizji oraz tego, w jakim kierunku chcemy podążać. Naszą wizję rozumiemy jako to, co chcemy osiągnąć jako branża w perspektywie kolejnych lat. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że musimy podążać w jednym kierunku, być sektorem godnym zaufania, który wspiera zrównoważony rozwój gospodarki w naszym kraju, dba o poszanowanie praw wszystkich uczestników rynku. Misja, to po prostu pytanie o to, dlaczego mamy działać w ten sposób. Odpowiedź jest prosta: misją naszej branży jest naprawianie niedoskonałości procesów płatniczych i kredytowych, oraz promowanie zasad odpowiedzialności oraz moralności finansowej. Bez wyjątku, wszystkim podmiotom z naszego sektora powinny przyświecać takie wartości jak: etyka, partnerstwo, transparentność i wiedza – komentuje Piotr Badowski, Prezes Zarządu PZZW.

Jak dodaje Piotr Badowski, kluczowe było również wyłonienie wszystkich grup docelowych, do których firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami kierują swoje usługi, dla których świadczą pomoc, i z którymi kontaktują się na co dzień. Do tej grupy zaliczono: społeczeństwo (obywatele, osoby zadłużone, a także środowiska naukowe i akademickie), partnerzy (wierzyciele, podmioty zadłużone, kontrahenci, sądy, komornicy, administracja), regulatorzy (Prezydent, Parlament, strona rządowa, organy UE, instytucje dbające o interesy konsumentów, itp.), interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni.

W praktyce podczas dwudniowych warsztatów uwaga uczestników została skupiona na omówieniu znaczenia wspomnianych kluczowych obszarów oraz wyznaczeniu konkretnych celów do realizacji w ramach każdego z nich. Efekty prac wyznaczonych zespołów nakreślają najważniejsze zagadnienia, którymi branża musi zająć się najpilniej, i od których należy zacząć budowanie strategii.

Regulacja działań branży jest konieczna

Grupa pierwsza, w której składzie znaleźli się głównie prawnicy, zajęła się opracowaniem tematów z zakresu Regulacji. Za kluczową kwestię w tym obszarze eksperci uznali przede wszystkim podjęcie prac nad ustawą regulującą działania branży zarządzania wierzytelnościami. Obecnie taki akt prawny nie istnieje, co działa na niekorzyść wspomnianego środowiska. Podczas warsztatów uczestnicy zabrali również głos w sprawie ostatnich zmian w prawie, m.in. nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego, ustawy o komornikach sądowych i kosztach komorniczych. Poruszony został także temat dostępu do rejestrów publicznych, a także zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Aby móc na bieżąco odnosić się do kolejnych planowanych zmian w prawie i oceniać skutki oddziaływania ostatnich nowelizacji, branża zarządzania wierzytelnościami pod przewodnictwem PZZW planuje kontynuować inicjatywę, jaką są Śniadania Legislacyjne. Byłyby one okazją do spotkań grupy pracującej nad strategią, płaszczyzną do wspólnego uzgadniania stanowisk i podejmowanych kroków. Głos naszego sektora musi być wyraźny i słyszalny podczas spotkań z legislatorami tutaj w kraju, np. z przedstawicielami strony rządowej, jak i na arenie międzynarodowej, np. w Parlamencie UE. Taka forma dyskusji gwarantuje, że wszystkie postulaty będą omawiane w eksperckim gronie. To bardzo ważne, ponieważ muszą one być przydatne nie tylko dla branży zarządzania wierzytelnościami, ale także dla całego rynku finansowego. Kluczowym czynnikiem efektywności naszych działań będzie więc przekonanie otoczenia regulacyjnego i biznesowego, że jesteśmy partnerami godnymi zaufania i dającymi wiele korzyści ze współpracy – komentuje Piotr Gajda, Intrum.

Postrzeganie branży

Eksperci zajmujący się podczas spotkania kwestią postrzegania branży, zgodnie przyznali, że przygotowanie wspólnej kampanii promocyjnej z elementami edukacyjnymi, która pozwoli pokazać w rzetelny sposób działania firm windykacyjnych i rolę branży zarządzania wierzytelnościami dla rynku finansowego. Po drugie, kampania będzie również platformą edukacyjną zarówno dla konsumentów, jak i kontrahentów, co ważne, ponieważ obecnie w mediach brakuje przekazu tego rodzaju. Ważnym elementem tych działań będzie wdrożenie komunikacji z konsumentami za pośrednictwem Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumentów oraz obecność na wydarzeniach branżowych. Podczas warsztatów wysunięto także ważną tezę, że aby poprawić postrzeganie branży, podmioty zarządzające należnościami, powinny wypracować wspólne standardy postępowania i komunikacji z klientami, jak i osobami zadłużonymi.

Niestety, obecnie część społeczeństwa jest nieprzychylnie nastawiona do branży zarządzania wierzytelnościami, w czym także nie pomagają niektóre media, które pozostają nieobiektywne, chociażby w stosunku do pracy windykatorów. Aby zmienić tę sytuację, powinniśmy w pierwszej kolejności przeanalizować poziom wiedzy występującej w społeczeństwie na temat procesów związanych z odzyskiwaniem należności, następnie określić, które działania podmiotów z naszego sektora są najbardziej negatywnie odbierane przez społeczeństwo i dlaczego. Kolejny krok, to wdrożenie konkretnych rozwiązań, które pozwolą wyeliminować stereotypowe i szkodliwe postrzeganie branży – wyjaśnia Krzysztof Sołkiewicz, przewodniczący Komisji Etyki PZZW, który dodaje, że eksperci zaangażowani w prace przyznali, że efekt poprawy wizerunku można osiągnąć jedynie poprzez etyczne i rzetelne postępowanie, ale i konsekwentne wyłapywanie i piętnowanie nieuczciwych praktyk. Służyć temu mają działania Komisji Etyki PZZW, takie jak standaryzacja procesu składania skarg na podmioty działające w branży, co do których istnieje podejrzenie, że dopuściły się nadużyć, czy dalsze prace nad Zasadami Etyki i Kodeksem Postępowania, dokumentami stanowiącymi drogowskazy właściwego postępowania dla branży.

Relacja i Reprezentacja

Zespół, którego zadaniem było przeanalizowanie obszarów Relacji i Reprezentacji, przyznał, że kluczowe jest przygotowanie raportu branżowego, który będzie pokazywał, jak istotne są działania rynku zarządzania wierzytelnościami dla całej gospodarki. Stworzenie takiego „kompendium wiedzy” na temat branży byłoby także ważne ze względu na nawiązywanie kontaktów i pogłębienie współpracy z innymi uczestnikami rynku, np. organizacjami branżowymi, samorządowymi i również podmiotami, które chronią interesy konsumentów. Niezbędne jest także wzmocnienie relacji z ustawodawcą i podmiotami, które mają wpływ na regulowanie rynku i kształt prawa w naszym kraju.

Wyłonienie silnej reprezentacji branży zarządzania wierzytelnościami jest niezwykle istotne. Mając świadomość tego, jak ważne są nasze działania dla całej gospodarki, chcemy mieć pewność, że nasz głos dotrze do odpowiednich grup. Wieloletnie doświadczenie oraz ekspertyza firm z naszego sektora bez wątpienia mogą być przydatne dla innych uczestników rynku, a także dla tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni w naszym kraju za stanowienie prawa. Dlatego, pracując nad strategią, w ramach naszej grupy roboczej chcemy podejmować konkretne aktywności, mające na celu przede wszystkim poprawę współpracy branży z organizacjami reprezentującymi inne sektory oraz podtrzymanie już wypracowanych i podejmowanie nowych relacji z przedstawicielami ministerstw. Zależy nam również na profesjonalizacji branży, m.in. poprzez prezentowanie wypracowanych stanowisk i sygnalizowanie istotnych tematów, związanych z zarządzaniem wierzytelnościami, które przecież pośrednio dotyczą wszystkich obywateli – wylicza Dominik Wieliński, Prezes Polskiej Sieci Windykacji.

Dwudniowe warsztaty zakończyły się wyłonieniem wielu postulatów i przedstawieniem planu działania, który będzie realizowany przez branżę w nadchodzących tygodniach. Jak zaznacza Piotr Badowski, Prezes PZZW,  wymiernym sukcesem odbytych debat, który jest już zauważalny na tym etapie, jest to, że wielu różnym podmiotom działającym w jednej branży udało się spotkać w jednym miejscu i zastanowić się nad przyszłością zarządzania wierzytelnościami w Polsce, co jest ważne nie tylko dla zaangażowanych firm, ale i dla całego społeczeństwa. – Tylko wspólne działanie i proaktywna postawa jest gwarancją tego, że firmy z branży zarządzania wierzytelnościami będą mogły dalej, bez przeszkód prowadzić swoją działalność. Podążanie w jednym kierunku i mówienie jednym głosem jest ważne ze względu na ochronę interesów naszych Klientów i jak pokazuje nasze doświadczenie, jest po prostu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania gospodarki w naszym kraju – dodaje.

Prace rozpoczęte przez grupy robocze, dotyczące przygotowania nowej strategii branży zarządzania wierzytelności będą kontynuowane podczas warsztatów drugiego dnia Konferencji Credit Management & Collection Days, organizowanej przez Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami. Wydarzenie odbędzie się w dniach 14-15 listopada w Folwarku Łochów. Zapraszamy do rejestracji i udziału w wydarzeniu.

Podobne artykuły