Oferta pracy

INSPEKTOR DS. FINANSÓW W WYDZIALE GOSPODARKI MATERIAŁOWO - TECHNICZNEJ KWP W ŁODZI

Łódź, łódzkie, Polska Dodano: 2022-06-30 | ID oferty: 1431374

Numer oferty: StPr/22/3951


Obowiązki:

Osoba na tym stanowisku:
- rejestruje faktury oraz inne dokumenty w ramach przyznanych limitów finansowych w danym roku budżetowym w celu dostarczenia aktualnej i rzetelnej informacji finansowej dotyczącej wydatków w/w Wydziału,
- prowadzi ewidencję finansowo-księgową Wydziału GMT wg grup budżetowych 0,3 , 4, 5, 6, 9 w tym: sprawdza dokumenty pod względem formalnym, rejestruje dokumenty /wydatki/, opracowuje dokumenty, uzgadnia z Wydziałem Finansów wydatki wg grup, przekazuje dokumenty do Wydziału Finansów w celu terminowej realizacji płatności,
- sporządza i opracowuje listy wypłat dodatkowych należności finansowych funkcjonariuszy do systemu płacowego,
- sporządza i opracowuje faktury Vat, noty korygujące, noty księgowe,
- sporządza dokumenty finansowo - księgowe związane z zakupem, otrzymaniem, przekazaniem lub likwidacją środków trwałych i pozostałych środków trwałych /OT, LT, PT/,
- sporządza zestawienia zbiorcze z obrotów ŚT i PŚT z aktualnymi wartościami umorzenia,
- wycenia inwentaryzacje przeprowadzone w KWP i powiatach oraz porównuje ewidencję ŚT i PŚT w KWP i powiatach,
- prowadzi ewidencję sprzętu techniki policyjnej i uzbrojenia należącego do Wydziału GMT.

Co oferujemy:
- Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
- Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników

Dostępność:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością nie możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu nie składaj dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł co najmniej 6%.

Warunki pracy:
praca biurowa, praca poza siedzibą urzędu, praca w systemie podstawowym, obsługa urządzeń biurowych, obecność wind w budynku, oświetlenie naturalne, oświetlenie sztuczne, dostosowanie budynku do osób niepełnosprawnych, praca na piętrze 3, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę

Dodatkowe informacje:
- wynagrodzenie: 1,6881 mnożnik kwoty bazowej + wysługa lat tj. 3430,15 zł brutto + wysługa lat,
- oferty otrzymane po terminie, uzupełniane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane,
- do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- do kolejnych etapów rekrutacji zostaną zaproszeni jedynie kandydaci wybrani spośród osób spełniających wymagania formalne,
- kandydaci zakwalifikowani zostaną telefonicznie powiadomieni o etapach i terminie rekrutacji,
- oferty, które spełniały wymagania formalne, lecz nie zostały wybrane do dalszego procesu rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone (o tym fakcie kandydaci nie będą powiadomieni),
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- oświadczenia i list motywacyjny muszą być podpisane własnoręcznie,
- wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej www.lodzka.policja.gov.pl w zakładce " PRACA" - służba cywilna - ogłoszenia w służbie cywilnej - oświadczenia
- aplikacje należy składać w siedzibie KWP w Łodzi, przy ul. Lutomierskiej 108/112 lub przesłać pocztą na adres podany w ogłoszeniu. Za termin ich złożenia uważa się datę nadania aplikacji w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,
- planowane rozpoczęcie pracy w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia (zatrudnienie nowego pracownika w KWP w Łodzi może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika OIN KWP w Łodzi postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot)Wymagania:

Wymagania konieczne:

Wykształcenie:

  • średnie ogólnokształcące

Pozostałe wymagania:

  • - Wykształcenie: średnie- Doświadczenie zawodowe w obszarze finansów publicznych- znajomość ustaw: prawo Zamówień Publicznych, o rachunkowości, o finansach publicznych,- poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub złożenie oświadczenia,- Posiadanie obywatelstwa polskiego- Korzystanie z pełni praw publicznych- Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe):- umiejętność obsługi komputera, w szczególności programu Windows Office.


Miejsce pracy: Stokowska 21/25, 91-048 Łódź, powiat: m. Łódź, woj: łódzkie

Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymagane dokumenty: Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):- CV i list motywacyjny- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy- kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzajacego zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych- Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych- Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweAplikuj do 04 lipca 2022na adres:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 101232"Dokumenty należy złożyć do: 04.07.2022Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduAplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborzePrzetwarzanie danych osobowychDANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNAZgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi z siedzibą przy ul. Lutomierskiej 108/112 w Łodzi, kod 91-048. 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) Łukasz Szczerbakowicz, tel. 47 8412062, e-mail: iod@ld.policja.gov.pl 3. Dane osobowe, zwane dalej danymi, przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko w korpusie służby cywilnej, na podstawie przepisów dot. zatrudnienia, w szczególności kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej. Dane wykraczające poza zakres określony w przepisach dotyczących zatrudnienia (np. adres e-mail, nr telefonu, zdjęcie), o ile zostały przez Pana/Panią podane, przetwarzane są na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej poprzez złożenie aplikacji na wybrane stanowisko. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru, a następnie zostaną zniszczone jeżeli nie zostanie Pani/Pan zatrudniona/y. Dane osobowe 5 najlepszych kandydatów w postaci imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarte w protokole z przeprowadzonego naboru będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zakończenie rekrutacji. 5. W przypadku złożenia przez Pana/Panią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1C do procedury postępowania w zakresie naboru zewnętrznego do korpusu służby cywilnej, Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres wskazany w pkt.4 licząc od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze ostatniego naboru przeprowadzonego w roku złożenia oświadczenia. 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 9. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy

Sposób kontaktu/przekazania dokumentów: Preferowane formy kontaktu: osobiście, telefon, inny - Aplikuj do 04 lipca 2022na adres:Komenda Wojewódzka Policji w ŁodziWydział Kadr i Szkoleniaul. Lutomierska 108/11291-048 Łódźz dopiskiem "oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr ogłoszenia 101232"Dokumenty należy złożyć do: 04.07.2022Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzęduAplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze


Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Centralna Baza Ofert Pracy
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: