Oferta pracy

Specjalista

Warszawa, mazowieckie, Polska Dodano: 2023-03-17 | ID oferty: 1739424

Numer referencyjny: 117709Opis stanowiska:

Warunki pracyPomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy powyżej 4 godzin w ciągu dnia pracy. Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.Zakres zadań

 • Przygotowuje Specyfikację Warunków Zamówienia w uzgodnieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi WIOŚ, oraz przygotowuje całą dokumentację przetargową w celu zapewnienia zgodnego z procedurami przebiegu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 • Przygotowuje projekty umów i aneksów, konsultuje je z Radcą Prawnym i Głównym Księgowym w celu przedstawienia ich do akceptacji.

 • Bierze udział w pracach komisji przetargowych w celu zapewnienia zgodnego z procedurami przebiegu postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz sporządza dokumentację postępowania o zamówienie publiczne.

 • Przygotowuje sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

 • Przygotowuje ogłoszenia o zamówieniach publicznych i publikuje je w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

 • Prowadzi rejestr wpłat i zwrotów wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym przekazuje informacje do Wydziału Budżetu i Finansów o realizacji zwrotu zabezpieczeń we właściwych terminach w celu poprawnego wykonania umowy przetargowej.

 • Terminowo umieszcza informacje o zamówieniach publicznych na stronach internetowych.

 • Prowadzi centralny rejestr umów zawieranych w WIOŚ w celu kontroli ich terminowej realizacji i przekazuje informacje do Wydziału Budżetu i Finansów WIOŚ, który nalicza kary umowne.Wymagania:

Wymagania niezbędnewykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z przygotowywaniem i udzielaniem zamówień publicznych

 • Odbyte szkolenia z zakresu zamówień publicznych.

 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.

 • Znajomość prawa unijnego w zakresie udzielania zamówień publicznych.

 • Podstawowa znajomość prawa kodeksu cywilnego.

 • Umiejętność precyzyjnego formułowania myśli i ich poprawnego wyrażania na piśmie w poprawnej polszczyźnie.

 • Dokładność, staranność, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów.

 • Umiejętność planowania i organizowania pracy na własnym stanowisku.

 • Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres.

 • Zdolność logicznego i analitycznego myślenia oraz kojarzenia faktów.

 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programu Word, Excel, internetu, poczty elektronicznej, urządzeń biurowych.

 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweWymagania dodatkoweForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Kopie certyfikatów potwierdzających odbyte przeszkolenia z zakresu zamówień publicznych

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarboweDokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyTermin i miejsce składania dokumentówDokumenty należy złożyć do: 2023-03-28 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Bartycka 110A
00-716 WarszawaDane osobowe - klauzula informacyjna:

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze. • Administrator danych: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, ul. Bartycka 110A 00-716 Warszawa, adres e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl. • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@wios.warszawa.pl. • Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej. • Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, oraz wynik naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego umieszcza się w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, w Biuletynie urzędu oraz w Biuletynie KPRM. • Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska). • Uprawnienia: prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Kandydatowi biorącemu udział w procesie rekrutacyjnym przysługuje również na zasadach określonych w RODO prawo do: cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 22(1) Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO. • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą:
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.