Oferta pracy

Specjalista

Ustrzyki Dolne, podkarpackie Dodano: 2020-09-15 2020-09-15 | ID oferty: 489149

Numer referencyjny: 68662Opis stanowiska:

Warunki pracy

a) praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, 40-godzinny tydzień pracy w siedzibie urzędu, wyjazdy służbowe i szkolenia,
b) praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
c) narzędzia i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, niszczarka, fax, skaner,
d) umiejętności współdziałania w grupie,
e) współpraca z instytucjami zewnętrznymi i komendami PSP,
f) praca na 1 piętrze,
g) brak wind i podjazdów oraz odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
h) naturalne i sztuczne oświetlenie.

Zakres zadań

 • a) wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów oraz operacji finansowych,
 • b) sporządzanie listy płac i związanych z nimi rozliczeń (ZUS, Urząd Skarbowy, inne potrącenia),
 • c) rozliczanie zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników komendy,
 • d) sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • e) obsługa programów finansowo – księgowych, kadrowo – placowych, „Płatnika”,
 • f) sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • g) prowadzenie imiennych kart wynagrodzeń pracowników i funkcjonariuszy, uzgadnianie ich z ewidencją księgową na kontach syntetycznych i analitycznych.
 • h) regulowanie zobowiązań oraz innych płatności za zakupione towary i usługi w formie polecenia przelewu w obowiązujących terminach,
 • i) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej,
 • j) prowadzenie sekretariatu komendanta powiatowego,
 • k) prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej,
 • l) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,
 • m) prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych pracowników KP PSP w Ustrzykach Dolnych,
 • n) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i uposażeniu pracownikom KP PSP w Ustrzykach Dolnych,
 • o) prowadzenie archiwum Komendy Powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów,
 • p) prowadzenie dokumentacji wynikającej z problematyki pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i instrukcją kancelaryjną,
 • q) prowadzenie kasy gotówkowej w KP PSP w Ustrzykach Dolnych,
 • r) zastępstwo podczas nieobecności Głównego księgowego.


Wymagania:

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie a) spełnianie wymagań zawartych w art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. Nr 265 z ze zm.),
b) znajomość przepisów dotyczących prawa administracyjnego, podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
c) znajomość zasad funkcjonowania i organizacji administracji publicznej,
d) podstawowa znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej,
e) umiejętność obsługi edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, poczty elektronicznej,
f) biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkoweForma kontaktu:

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • podanie o pracę
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-02 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych, przy ul. 1-Maja 22.
Po złożeniu dokumentów, zostanie nadany kandydatowi numer identyfikacyjny oraz założony arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentowane będą wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydaci którzy prześlą dokumenty pocztą zostaną poinformowani telefonicznie o nadaniu numeru identyfikacyjnego.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach podpisanych imieniem i nazwiskiem z dopiskiem „NABÓR DO PRACY".

Dane osobowe - klauzula informacyjna:

 


 


KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:


 


1.    Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. 1 Maja 22, tel. 13 461 1048, e-mail: kpustrzyki@podkarpacie.straz.pl.


2.    W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: tel. 17 7470224, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl.


3.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO – w związku z naborem do pracy w PSP.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) w zw. z art. 22 Kodeksu pracy, ustawa o służbie cywilnej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej oraz rozporządzenia wykonawcze do wskazanych ustaw. 
Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych, jak podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia danych osobowych.
6.    Pani(Pana) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z naborem do pracy w PSP wynikających z ustawy.


7.    Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d oraz e RODO, w związku z art. 5 a ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w obiektach Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.


            Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia w obiekcie. Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących. W związku z powyższym dane dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu. Nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w zależności od częstotliwości korzystania z rejestratora, dostępne mogą być w czasie nie krótszym niż 7 dni od momentu zapisu. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa oraz nadrzędne jednostki Państwowej Straży Pożarnej.


8.    Przysługuje Pani/Panu prawo do:


a)    żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;


b)    wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606 950 000, e-mail – kancelaria@uodo.gov.pl.).


9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


10. W sytuacjach określonych przepisami prawa, gdzie podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.


11.  Podanie przez Panią(Pana) danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy1). Jest Pani(Pana) zobowiązany do ich podania (przyp. lub nie jest Pani(Pana) zobowiązany), a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w związku z naborem do służby w PSP.


Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


 

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych
https://www.praca.pl/specjalista_3698940.html

Skontaktuj się z firmą:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

Ustrzyki Dolne podkarpackie

Dane kontaktowe: