Artykuł Dodaj artykuł

PCC-3 podstawy i budowa deklaracji podatkowej

24-03-2020, 13:25

PCC-3 jest deklaracją w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, którą należy złożyć zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 626, 1045 i 1322), zwaną dalej „ustawą o PCC”. Deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych należy złożyć dobrowolnie, bez dodatkowego wezwania organu podatkowego, a następnie po obliczeniu podatku - wpłacić go w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. Można przygotować ją w wersji elektronicznej, czyli PIT online. Aby prawidłowo sporządzić dokument, należy jednak poznać jego podstawowe zasady oraz warunki, które wprowadził ustawodawca. 

PCC-3 podstawy i budowa deklaracji podatkowej

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Zakres opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych został określony w art. 1 ustawy o PCC. Zgodnie z nim, podatkowi temu podlegają określone czynności cywilnoprawne i są to:

 • umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
 • umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,
 • (uchylona),
 • umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
 • umowy dożywocia,
 • umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
 • (uchylona),
 • ustanowienie hipoteki,
 • ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,
 • umowy depozytu nieprawidłowego,
 • umowy spółki.

Poza tymi czynnościami, zobowiązanie do zapłaty podatku cywilnoprawnego mogą rodzić również zmiany powyższych umów, orzeczenia sądów, orzeczenia sądów polubownych i ugody.

PCC-3 podstawy i budowa deklaracji podatkowej

Budowa deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

Deklaracja PCC-3 we wzorze numer 5 (aktualny numer wzoru można znaleźć w nawiasie na dole strony obok oznaczenia deklaracji na przykład - PCC-3(5)), składa się z 3 stron i części oznaczonych literami od "A" do "I". Gdzie:

 • A - to część, w której podatnik ma określić miejsce oraz cel składania deklaracji - czyli właściwy urząd skarbowy, do którego adresuje swoje zeznanie podatkowe (lub PIT online);
 • B – to część dotycząca danych podatnika, który ma dokonać zapłaty lub jest z niej zwolniony;
 • C – to część określająca przedmiot opodatkowania (umowę, zmianę umowy orzeczenie sądu lub ugodę, inne) oraz najważniejsze informacje z treści tej czynności cywilnoprawnej;
 • D - to część w której znajduje się tabela służąca do obliczenia należnego podatku od czynności cywilnoprawnych z wyjątkiem umowy spółki lub jej zmiany;
 • E – to część dotycząca podatku od umowy spółki lub zmiany takiej umowy;
 • F – to część, która wskazuje bezpośrednio kwotę podatku do zapłaty;
 • G- to część zawierająca informacje dodatkowe;
 • H - to część, w której podatnik powinien podać informację o liczbie dołączonych załączników PCC-3/A;
 • I - to ostatnia część deklaracji, przeznaczona do wprowadzenia podpisu podatnika i osób reprezentujących podatnika – w przypadku przygotowywania deklaracji w formie elektronicznej PIT online, możliwe jest jej podpisanie za pomocą e-podpisu lub na podstawie odpowiedniej weryfikacji danych uwierzytelniających.